Regulamin

Regulamin konkursu Service & Kitchen.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Koordynatorem, organizatorem Konkursu oraz
Fundatorem Nagród w Konkursie jest firma Service &
Kitchen, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej w M. St. Warszawa. pod
nr. NIP: 5242849204, REGON: 369250550.
2. Organizator jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie Konkursu i przekazanie
ufundowanych przez Fundatora Nagród Zwycięzcom,
za pośrednictwem Koordynatora. Fundator jest
przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i n. Kodeksu
cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału
w organizowanym Konkursie i zawiera warunki
uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili
przystąpienia do Konkursu.
4.. „Konkurs” na potrzeby niniejszego Regulaminu
oznacza konkurs Service & Kitchen prowadzony na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5 „Uczestnik” na potrzeby niniejszego Regulaminu
oznacza osobę, która zgłasza swój udział w Konkursie.
6. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby
posiadające swoje aktywne konto w Serwisach
posiadające swoje aktywne konto w Serwisach
Facebook i Instagram , założone i prowadzone zgodnie
z regulaminem Serwisu. Dane zawarte na Profilu
muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością
oraz z regulaminem serwisu. Przez przystąpienie
do Konkursu Uczestnik potwierdza, że dane podane
podczas rejestracji w Serwisach Facebook i Instagram
są prawdziwe. Organizator zastrzega prawo do
odmowy wydania Nagrody w razie gdy w trakcie
potwierdzania danych Uczestnika okaże się, że podane
przez niego dane są niezgodne z rzeczywistością
lub Regulaminem. W szczególności, w Konkursie
nie mogą uczestniczyć osoby posiadające konto
w Serwisie Facebook lub Instagram zawierające
wymyślone, nieprawdziwe nazwy użytkownika,
podszywające się pod innych użytkowników, obraźliwe
lub sprzeczne z zasadami serwisu.
8. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla
osób pełnoletnich, które mają ukończone 18 lat,
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkujących w Polsce, posiadających adres do
doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany,
wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z
portalami Facebook.com i Instagram, który jest
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook
Inc , Instagram. Informacje podawane przez
Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi
Organizatorowi, a nie portalom Facebook.com ,
Organizatorowi, a nie portalom Facebook.com ,
Instagram . Informacje te będą wykorzystane
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i
dobrowolne.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy
Organizatora, Koordynatora lub podmiotów biorących
udział w organizacji Konkursu oraz członkowie
ich najbliższych rodzin oraz osoby pozostające z
takimi osobami w faktycznym pożyciu. Za członków
najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie
osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób
trzecich ani z wykorzystaniem wielu kont.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i
przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do
Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców
Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową
(„Komisja Konkursowa”). W skład Komisji
Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez
Organizatora.
Organizatora.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje
przez dodanie w komentarzu pod postem
konkursowym na Stronie konkursowej odpowiedzi na
pytanie konkursowe.
6. Opublikowanie komentarza na Facebooku z
odpowiedzią konkursową jest równoznaczne z
wyrażeniem chęci wzięcia udziału w konkursie i
akceptacją Regulaminu.
§ 3. Zasady Konkursu
1. Na Profilu publikowane są w okresie trwania
Konkursu pytania konkursowe wraz z nagrodami, które
można wygrać.
2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe pod
obrazkiem, równoznaczne jest z udziałem w konkursie
i walce o nagrodę, przyznawaną konkursowiczom
udzielającym najlepszej odpowiedzi pod każdym
zdjęciem.
3. Terminy nadsyłania zgłoszeń, wyłaniania
zwycięzców oraz czas na potwierdzenie przez
zwycięzcę odebrania nagrody będą publikowane
każdorazowo podczas ogłaszania pytania
konkursowego.
4. Zwycięzców wybierze Komisja Konkursowa.
4. Zwycięzców wybierze Komisja Konkursowa.
Za każdym razem nagrodzone będą odpowiedzi
najbardziej kreatywne, innowacyjne i najciekawsze.
5. Komisja wybiera po jednej zwycięskiej odpowiedzi
pod każdym z pytań konkursowych.
6. Po wyborze Zwycięzców, Komisja skontaktuje się
z nimi za pośrednictwem wiadomości prywatnej na
Facebooku bądź Instagramie. Aby uzyskać prawo do
Nagrody należy odpowiedzieć na wiadomość Komisji
z podaniem danych osobowych i innych informacji
koniecznych do przekazania Nagrody – w terminie 20
godzin od otrzymania wiadomości – decyduje godzina
nadania korespondencji. W razie braku udzielenia
odpowiedzi Komisja skontaktuje się z kolejną wybraną
przez siebie osobą lub zdecyduje o nieprzyznaniu
Nagrody. W przypadku niezachowania powyższego
terminu nagroda pozostaje w rękach Organizatora, bez
obowiązku jej przyznania innym osobom.
7. Pod warunkiem pozytywnej weryfikacji tożsamości
Zwycięzcy (na podstawie tego, czy adresatem
wiadomości jest ten sam profil na Facebooku, z
którego została zamieszczona zwycięska odpowiedź),
i udzielenia zgód wymaganych przez Organizatora
lub Koordynatora w terminie zakreślonym powyżej
Uczestnik nabędzie prawo do Nagrody.
8. Nagroda w Konkursie jest nieodpłatna i podawana w
każdym poście konkursowym.
każdym poście konkursowym.
9. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu
dowolną liczbę odpowiedzi. Przy czym może wygrać
tylko raz w miesiącu.
10. Kolejność zgłoszeń do Konkursu nie ma
znaczenia.
11.Organizator zastrzega, że Nagrody nie podlegają
zamianie na ich równowartość pieniężną lub inny
ekwiwalent.
12. Nagrody niewydane w Konkursie, bez względu
na przyczyny, bądź takie, co do których zwycięzcy
Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w
niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji
Organizatora.
13. Organizator zastrzega możliwość nieprzyznania
wszystkich Nagród jeśli liczba zgłoszeń będzie zbyt
mała lub zgłoszenia nie będą spełniały postanowień
Regulaminu.
14. Poza innymi przypadkami wskazanymi w
Regulaminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody w
przypadku gdy:
a. odmówi przyjęcia nagrody,
b. kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy,
b. kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy,
c. zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków
Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w
Konkursie lub otrzymania nagrody.
15. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z
udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby
oszustwa lub naruszenia przez niego warunków
Regulaminu niniejszego konkursu i regulaminu stron
Facebook.com i Instagram.com jak też w przypadku
publikowania wpisów naruszających powszechnie
obowiązujące przepisy, w tym obraźliwe, naruszające
dobre imię, dobra osobiste, prawa lub interes osób
trzecich.
16. Organizator ma prawo usunąć odpowiedzi
konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne
z obowiązującym prawem, zasadami współżycia
społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa
Organizatora lub Wykonawcy lub prawa osób trzecich,
naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub
zawierające groźby skierowane pod adresem osób
trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę,
narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy
lub posiadające charakter pornograficzny lub inne
niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami.
§ 4. Zgoda na publikację
1. Wysyłając zgłoszenia do akcji Uczestnik potwierdza,
1. Wysyłając zgłoszenia do akcji Uczestnik potwierdza,
że posiada pełne prawa do publikowanych treści
oraz wyraża zgodę na ich publikację do celów
promocyjnych Organizatora lub Koordynatora.
2. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ponosi
pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie
praw własności intelektualnej, dóbr osobistych osób
trzecich, związanych z nadesłanym zgłoszeniem.
W przypadku, gdy w trakcie korzystania lub
rozporządzania treścią przez Organizatora lub
Wykonawcę na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie, przeciwko Organizatorowi lub
Wykonawcy wystąpi jakakolwiek osoba trzecia z
jakimikolwiek roszczeniami w zakresie w/w. praw,
Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora
lub Wykonawcy z wszelkiej odpowiedzialności z tego
tytułu.
3. Uczestnik, poprzez zgłoszenie się do Konkursu,
udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z
przesłanych treści bez ograniczeń czasowych (ale
nie krócej niż na okres 5 lat) i terytorialnych na polach
eksploatacji wskazanych w Regulaminie, w tym:
utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie,
za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego,
nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci
komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie,
wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji i fonii
przewodowej i / lub /oraz bezprzewodowej,
za pośrednictwem satelity w sposób zarówno
za pośrednictwem satelity w sposób zarówno
powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na
nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną
techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej,
w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieciach
telefonii komórkowej. W ramach udzielonej licencji
Uczestnik zezwala również na dokonanie opracowania
zgłoszonych treści. Organizator oprócz wydania
nagrody nie będzie zobowiązany do dalszej płatności
za przesłane treści.
4. Uczestnik w zamian za możliwość wzięcia udziału w
Konkursie, w momencie opublikowania postu udziela
Organizatorowi i Wykonawcy nieograniczone prawa
do utrwalania dowolną techniką, w tym na nośnikach
magnetycznych, optycznych, papierowych przesłanej
odpowiedzi konkursowej. Dodatkowo, Uczestnik w
zamian za przyznaną Nagrodę udziela Organizatorowi
i Wykonawcy wyłącznej licencji (z prawem udzielenia
dalszej licencji) na korzystanie z przesłanej
odpowiedzi konkursowej, w szczególności prawo do
publicznego rozpowszechnienia w prasie i w sieciach
informatycznych oraz zezwala Organizatorowi lub
Wykonawcy na dokonywanie modyfikacji, utrwalanie
i rozpowszechnianie odpowiedzi konkursowej oraz
wprowadzania oryginału lub egzemplarzy do obrotu,
najmu, nadawania, emitowania bez ograniczeń
terytorialnych, ilościowych oraz czasowych, jak też
co do formy, w tym bez konieczności oznaczania
autorstwem Uczestnika co stanowi pola eksploatacji.
Organizator Wykonawca mają także prawo do
Organizator Wykonawca mają także prawo do
modyfikacji nagrodzonej odpowiedzi konkursowej.
§ 5. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu
uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, na adres siedziby Koordynatora,
z dopiskiem: „Reklamacja”, w terminie najpóźniej do 14
dni od zakończenia Konkursu.
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię,
nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję
Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje
Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
6. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia.
7. Decyzja Komisji jest ostateczna.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych
udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z
niniejszym Konkursem, tj. w celach związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,
prowadzeniem sprawozdawczości finansowej,
umieszczeniem listy zwycięzców. z możliwością
ich przekazywania do Wykonawcy oraz podmiotów
biorących udział w organizacji Konkursu.
2. Dane będą przetwarzane w zakresie: imię i
nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy,
numer PESEL.
3. Podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje
prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz
żądania usunięcia.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi
odpowiedzialności z powodu niemożności
powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub
nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie
Zwycięzcy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu Cywilnego.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem
01.09.2018r.